CAO 2018-2020

CCOOP, CMHF en het Ambtenarencentrum hebben afgelopen weken met vertegenwoordigers van het kabinet de arbeidsvoorwaardenruimte voor overheidspersoneel verkend. Deze verkenningen hebben op vrijdag 10 juli geleid tot een onderhandelaarsovereenkomst loonruimte publieke sector 2015/2016 tussen betrokken bonden en overheids- en onderwijswerkgevers.

Wat zijn de loonafspraken 2015-2016 voor rijksambtenaren?
Zij krijgen over 2015 en 2016 een loonstijging van 5,05%.
Deze loonsverhogingen werken een op een door in een hogere pensioengrondslag en daarmee een hogere pensioenopbouw.

In de salarisstrook van juni is inmiddels 0,8% (met terugwerkende kracht tot 1/1/15) al uitbetaald. In september van dit jaar volgt nog een loonstijging van 1,25% en een eenmalige uitkering van 500 euro.
Per 1 januari 2016 stijgt het loon met 3%.
De loonstijging over 2015 komt voor 0,8 procent uit het akkoord over de aanpassing van de ABP-regeling van vorig jaar. De onderhandelaarsovereenkomst bevat twee nieuwe afspraken over het ABP-pensioen:

• Het wordt vanaf 1 januari 2016 de ambitie de pensioenen aan te passen aan de prijzen in plaats van aan de lonen. In de komende jaren zal open en reëel overleg worden gevoerd over een houdbare pensioenambitie voor de lange termijn. Daarbij wordt de mogelijkheid om weer terug te keren naar loonindexatie uitdrukkelijk betrokken. Er worden tot 1 januari 2021 geen premieopslagen geheven bovenop de verplichte kostendekkende premie.

• Beide veranderingen samen leiden tot een verlaging van de werkgeverspremie, waaruit 1,4 procent van de loonruimte over 2016 wordt gefinancierd.

Uitgebreide informatie volgt binnenkort.

Meer dan 1600 dagen zonder CAO. Een loonbod van 1% voor 2 jaar. Het is duidelijk waarvoor wij in actie zijn: Blok laten zien dat we dit niet accepteren en dat we een goede CAO met een fatsoenlijke loonsverhoging willen.

Jullie overtuigende deelname aan de succesvolle acties in Rotterdam, Leeuwarden, Amsterdam en Venlo leidt tot de eerste resultaten! De politiek laat van zich horen.

De Tweede Kamer vraagt zich af: waarom blijft een cao uit?
Minister Blok antwoordt: aan mij ligt het niet, de bonden zijn van de onderhandelingstafel weggelopen.

Gelukkig neemt de Tweede Kamer geen genoegen met zo'n antwoord. Op dinsdag 23 juni wordt er in de Tweede Kamer een hoorzitting gehouden over de vastgelopen CAO-onderhandelingen bij de overheidssectoren. AC Rijksvakbonden zal daar duidelijk maken wat wij vinden van de opstelling van Blok.

De hoorzitting wordt op 24 juni gevolgd door een plenair debat in de Tweede Kamer.
Volgens een met ruime meerderheid aangenomen motie verdienen rijksambtenaren, politiepersoneel, militairen en overig overheidspersoneel na jaren 0-lijn nu zo snel mogelijk een fatsoenlijke nieuwe cao.

En dat vinden wij ook! Een loonbod van 1% over 6 jaar tijd en dan alleen nog als je pensioen versoberd wordt, zien wij niet als fatsoenlijk. Dat zal de Tweede Kamer ook inzien. Als het Kamerdebat niet leidt tot een fatsoenlijk loonbod van minister Blok, gaan wij door met acties.

Onze inzet is:
1. 3% loonsverhoging
2. €1,- schadevergoeding per dag dat er geen CAO is (nu al meer dan 1.600 dagen)
3. Geen verslechtering van de huidige arbeidsvoorwaarden.
4. Een werkgelegenheidsgarantie voor onbepaalde tijd bij reorganisaties