CAO 2018-2020

Mogelijk gaat het kabinet volgend jaar wederom extra bezuinigen op de ambtenarensalarissen. Het bevriezen van de salarissen moet een miljard euro opleveren.
Uit cijfers die het Centraal Planbureau (CPB) op 28 februari jl. publiceerde, blijkt dat het begrotingstekort volgende jaar boven de Europees verplichte 3% van het BBP uitkomt.
De overheid geeft volgend jaar 4 miljard euro teveel uit, berekende het planbureau.
Verder verwacht het CBP dat de Nederlandse economie in 2013 krimpt met 0,5%. In 2014 groeit de economie weer met 1%. De werkloosheid loopt in 2013 en in 2014 verder op.

Bonden blij met advies AAC

Op donderdag 7 februari 2013 heeft de AAC advies uitgebracht over de vragen die enerzijds door de SCO en anderzijds door de werkgever Rijk in december zijn voorgelegd. De bonden zijn blij met dit advies. De commissie vindt dat de werkgever bereid moet zijn alsnog overeenstemming met ons te bereiken over goed sociaal beleid. De werkgever wilde de onderhandelingen met een schone lei opnieuw beginnen. Dat wijst de commissie af, er moet verder overleg gevoerd worden over het resultaat uit juni 2012. Bij dat overleg mogen alleen de knelpunten die door de werkgever op 1 oktober 2012 zijn ingebracht nog een rol spelen. Voor de andere punten die minister Blok in december nog toevoegde is geen plaats.

De bonden wilden dat de commissie zou uitspreken dat er geen sprake is geweest van open reëel overleg. De commissie is niet zover gegaan, maar heeft wel vastgesteld dat "het overleg op een ongelukkige wijze is verlopen", met name omdat de werkgever zijn onderhandelingsmandaat niet tijdig rond had.
Bovendien stelt de commissie vast dat zolang er geen rijksbreed sociaal beleid is, op departementaal niveau wel open en reëel overleg gevoerd moet worden over sociaal beleid. Het "onderhandelingsverbod" uit de beruchte circulaire over het aflopen van het oude SFB, is in strijd met dat open en reëel overleg, en daarmee feitelijk van tafel.

De SCO gaan het overleg graag aan en willen dus zo snel mogelijk met de werkgever aan tafel om overeenstemming te bereiken over het sociaal flankerend beleid.

Lees hier het advies van de AAC.