Pensioen

Uit de ledenraadpleging bleek dat 82% van jullie het onderhandelingsresultaat hebben geaccepteerd. Op 13 november is er dan ook een akkoord gesloten over de inhoud van de ABP-pensioenregeling vanaf 2015.

Lees meer...

In de Ledenbrief Pensioen tref je informatie over het bereikte onderhandelingsresultaat over de ABP-regeling. Dit doen we in verschillende fases: korte schets van het onderhandelaarsresultaat, gedetailleerde uitleg van het onderhandelaarsresultaat, berekening gevolgen pensioenresultaat, gevolgen voor het voorwaardelijk pensioen en tenslotte de tekst onderhandelaarsakkoord. Lees meer...Kabinet start De Nationale Pensioendialoog

Hoe ga je bijvoorbeeld in de toekomst om met (meer) keuzevrijheid en maatwerk voor de deelnemers? Of hoe ga je om met solidariteit?

Geïnteresseerd? Kijk dan op de website www.denationalepensioendialoog.nl.
Op deze site zal het verloop van de maatschappelijke dialoog te volgen zijn. Ook zullen er ideeën, visiedocumenten en onderzoeken op worden geplaatst.

In de periode september tot met december zullen bijeenkomsten georganiseerd worden verspreid over het land waar deskundigen, geïnteresseerden en belangenbehartigers met elkaar in gesprek kunnen gaan over onderwerpen als solidariteit, keuzevrijheid en collectiviteit.
Uiteindelijk wordt de opbrengst van de Pensioendialoog verwerkt in een hoofdlijnennotitie die in het voorjaar van 2015 aan de Tweede Kamer wordt gestuurd.

logo_abp.gifAl enige maanden spreken de overheidswerkgevers en de centrales van overheidspersoneel over een aanpassing van de ABP-regeling. Deze gesprekken gaan over de middelloonregeling, geldend voor alle ambtenaren met uitzondering van de militairen. Deze aanpassing moet ervoor zorgen dat de ABP-regeling ook na 1 januari 2015, als er strengere regels gaan gelden, voldoet aan alle wettelijke eisen. Begin juli leidden deze gesprekken bijna tot een resultaat. Op het allerlaatste moment werd de onderhandelaar namens de werkgevers echter teruggefloten door zijn politieke achterban.


Op 1 januari 2015 treden nieuwe belastingregels in werking. Daaraan moeten alle pensioenfondsen, dus ook het ABP, voldoen. Binnen de wettelijke grenzen hebben pensioenfondsen en sociale partners echter manoeuvreerruimte.

De nieuwe regels zorgen voor een lagere pensioenopbouw. Inzet van de bonden tijdens het overleg was dan ook: redden wat er te redden valt. Uiteraard hadden ook de overheidswerkgevers zo hun wensen. In een lastig proces, maar wel in goed overleg, tekende zich begin juli een deal af.
Zover kwam het echter niet. Op basis van politieke overwegingen is de werkgeversonderhandelaar teruggefloten. Formeel heet dat: "Vanwege de beleidsmatige effecten en de daaraan gerelateerde uitstraling" kunnen we niet akkoord gaan. Minder cryptisch wordt er gezegd: hoewel de mogelijkheden er zijn en het geld beschikbaar is om binnen de nieuwe fiscale spelregels de negatieve gevolgen voor het pensioen van de overheidsmedewerkers beperkt te houden, kiezen wij voor een andere benadering. Niet de kwaliteit van de pensioenregeling staat voorop, maar de wens om zoveel mogelijk geld voor cao-onderhandelingen vrij te spelen. Veronderstellen dat de ambtenaar dus een deel van zijn eigen loonontwikkeling gaat betalen, is nog niet zo'n wilde gedachte.


Het overleg ligt nu tot na het zomerreces stil.