Na het aantreden van de nieuwe minister Blok heeft op 10 december jl. een kennismakingsgesprek plaatsgevonden. In dit gesprek hebben de bonden gevraagd of de minister bereid is het sociaal beleid voor het Rijk te ondertekenen. Vandaag is in een formeel overleg vastgesteld dat hij niet wil ondertekenen. Hij meent dat het in lijn moet worden gebracht met het nieuwe regeerakkoord. 

Dit leidt tot de conclusie dat onze poging om afspraken te maken over werkzekerheid na jarenlang overleg door werkgever is geblokkeerd. Dit noopt de bonden een stap te zetten naar de Advies- en Arbitragecommissie. Deze commissie zal een uitspraak moeten doen over de vraag of de werkgever open en reëel overleg heeft gevoerd.

De opstelling van de werkgever op centraal niveau heeft ertoe geleid dat de bonden werden gedwongen om ook op departementaal niveau de overleggen stil te leggen in afwachting van de collectieve afspraken over sociaal beleid. 

Nu ook de nieuwe verantwoordelijk minister geen rijksbrede afspraken wil, zullen wij de belangen van de ambtenaren op departement gaan behartigen. Mensen mogen geen slachtoffer worden bij reorganisaties omdat er landelijk geen sociaal beleid mogelijk is. Hierover zullen wij maandag a.s. de lokale overlegpartners (werkgevers en medezeggenschap) informeren. 

Het CAO-traject bevatte twee pijlers: werkzekerheid en loonontwikkeling. De eerste pijler, werkzekerheid, is vandaag door de werkgever gesloopt. Ook op de andere pijler heeft de werkgever vandaag zijn visie duidelijk gemaakt: vier jaar nullijn, we hebben al twee jaar gehad en daar komen, als het aan hem ligt, nog twee jaar bij.