Geacht lid,


Enige tijd geleden hebben Kamerleden Van Hijum (CDA) en Koşer Kaya (D66) een initiatiefwetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer over de harmonisatie van het ambtenarenrecht, of kort gezegd: het afschaffen van de ambtelijke status. Inmiddels is bekend geworden dat het wetsvoorstel halverwege januari 2012 in de Tweede Kamer besproken wordt. Met deze brief brengen wij u op de hoogte van de laatste stand van zaken rondom het wetsvoorstel en onze mening hierover. Daarnaast geven we uitleg wat we de afgelopen maanden hebben gedaan en wat wij de komende maanden nog zullen doen om de besluitvorming in de Eerste en Tweede Kamer te beïnvloeden.

Huidige stand van zaken

Medio januari 2012 zal de Tweede Kamer het initiatiefwetsvoorstel behandelen van CDA en D66 over de harmonisatie van het ambtenarenrecht. Het voorstel houdt in dat het ambtenarenrecht zoveel mogelijk wordt gelijkgetrokken met het arbeidsrecht. Volgens de initiatiefnemers van het wetsvoorstel is er namelijk geen onderscheid tussen een 'gewone' werknemer (die dus onder het arbeidsrecht valt) en een ambtenaar (die onder het ambtenarenrecht valt). De Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (hierna SCO), waarvan wij deel uitmaken, heeft zich daar altijd tegen verzet. Wij zijn namelijk van mening dat de ambtenaar wél een bijzondere positie heeft. Dit blijkt alleen al uit het feit dat de grondrechten van ambtenaren, zoals het recht op meningsuiting, kunnen worden beperkt als het algemeen belang dat vraagt.

Wat hebben we de afgelopen tijd gedaan?
In mei 2010 hebben de initiatiefnemers van het wetsvoorstel na lang aandringen van onze kant een conceptversie van het wetsvoorstel toegestuurd. Al snel kwam de SCO tot de conclusie dat dit geen goed voorstel was. Het is niet duidelijk welk probleem is geconstateerd en waartoe het wetsvoorstel een oplossing biedt. Daarbij werden de betrokken werknemers buitenspel gezet doordat de bonden de normale overlegrechten werden onthouden als het gaat om wijzigingen in de rechtspositie. De SCO heeft in mei een eerste reactie gestuurd naar de initiatiefnemers met daarin ons verweer. En ook met het dringende verzoek om met ons over het voorstel in gesprek te gaan. Als er gesproken wordt over de rechtspositie en daarmee over de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren, dan dienen de betreffende partijen met elkaar om de tafel te gaan zitten: de bonden en de werkgevers. Wat zich nu aftekent is een politiek spel tussen Kamer en kabinet waarbij de werknemers monddood worden gemaakt.

Rondetafel
In mei 2011 heeft de Vaste Kamercommissie van de Tweede Kamer een Rondetafel-bijeenkomst georganiseerd over het onderwerp waarbij ook de bonden waren uitgenodigd. Als bonden hebben we de Kamercommissie geprobeerd te overtuigen dat met de actuele situatie in de overheidssector (vergrijzingproblematiek van de overheid, de vastgelopen CAO's, bezuinigingsdoelstellingen, en het imago van de ambtenaar in de samenleving) er niet moet worden gemorreld aan de rechtspositie van ambtenaren. Daarnaast hebben we nogmaals gepleit voor overleg. Een derde belangrijk punt dat is ingebracht betreft de ongelijke bescherming van een ambtenaar ten opzichte van de 'gewone' werknemer. De bescherming van de ambtenaar zou volgens de initiatiefnemers namelijk veel duurder zijn dan de 'gewone' rechtsbescherming. Als bonden hebben we duidelijk gemaakt dat iedere werknemer bescherming verdient en dat de positie van de ambtenaar niet automatisch mag verslechteren uit het oogpunt van gelijkheid met andere werknemers.

Wat gaan we de komende tijd doen?
De SCO heeft de afgelopen tijd verschillende brieven gestuurd naar onder meer de initiatiefnemers van het wetsvoorstel, Koşer Kaya en Van Hijum. Hierin roepen we hen nogmaals op om met ons in overleg te treden over de hierboven genoemde onderwerpen. Omdat we vinden dat de andere politieke partijen goed op de hoogte moeten zijn van de hiaten in het wetsvoorstel van Koşer Kaya en Van Hijum hebben we de fracties van de Eerste en Tweede Kamer ook aangeschreven. Nu de brieven gestuurd zijn, zullen we ook actief in gesprek gaan met de verschillende Kamerleden die dit onderwerp in hun portefeuille hebben.

Wat gaat er voor u veranderen?
Een andere rechtspositieregeling hoeft niet veel verandering voor u te betekenen. Maar zeker daarvan zijn we niet, omdat het wetsvoorstel nog zoveel vragen onbeantwoord laat en de bonden niet als overlegpartners zijn ingeschakeld. Maar één ding is zeker: het onderhandelen over uw arbeidsvoorwaarden, over uw werk, wordt lastig gemaakt als de oude rechtspositieregeling verdwijnt. De formele overlegpositie van de bonden is namelijk vastgelegd in de huidige regeling. Wat daarvan overblijft na wijziging van de rechtspositieregeling is niet duidelijk.

Wat er in ieder geval niet verandert is onze inzet voor uw belangen. Wij zijn van mening dat we een sterke positie hebben in dit geheel en zullen ons dan ook niet van tafel laten sturen.